Sobre l’autor


© Gemma Ruiz
© Gemma Ruiz. Clica per descarregar la imatge en alta definició

Albert Forns (Granollers, 1982) és periodista i escriptor. Treballa al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i col·labora al diari Ara i a les revistes Time Out Barcelona i L’Avenç. Ha guanyat el Premi Llibres Anagrama 2016 amb la novel·la Jambalaia (Anagrama, 2016). El 2012 va guanyar el Premi Documenta amb la seva primera novel·la, Albert Serra (la novel·la, no el cineasta) (Empúries, 2013), que va ser rebuda amb entusiasme: «És un llibre insòlit en la narrativa catalana, molt estimulant i francament divertit» (Pere Gimferrer); «Una reflexió, molt ben escrita, sobre l’homenatge, el plagi, la suplantació, l’abducció, la possessió, el segrest i la profanació artístiques» (Sergi Pàmies, La Vanguardia); «Llibre per llegir a tongades amb l’esperit febril i moltes ganes de jugar» (Biel Mesquida, Diari de Mallorca). Albert Forns és autor del poemari Ultracolors (LaBreu Edicions, 2013).

Twitter: @senyorforns
LinkedIn: Albert Forns
sobre2

Llibres publicats


portada-jamba1

Novel·la
Jambalaia
Premi Llibres Anagrama
304 pàgines
Anagrama, versió catalana: març de 2016
Traducció espanyola: juny 2016

Sinopsi: Això és una guia per sobreviure a Montauk, un tranquil poblet de pescadors envaït per milers de surfistes i hipsters de Nova York. Un tractat teorico-pràctic sobre la masturbació i el sexe dels astronautes. Un recull de les excentricitats de diversos tipus d’escriptor mentre conviuen en una granja aïllada. Un assaig sobre el neuromàrqueting, l’obesitat i els efectes de la dispersió urbana en la salut física i mental de la població americana. Una tirallonga de postals sagnants sobre la vida literària barcelonina. La reconstrucció de la infidelitat que va fer cèlebre Max Frisch amb la novel·la Montauk. Un reportatge gonzo sobre Walmart, Amazon i l’alcoholisme dels escriptors. Una galeria de retrats d’emprenedors de tota espècie que agradarà a la gent de dretes. Un estat de la qüestió sobre la pornografia en l’era d’Internet. La crònica d’una revolta ciutadana contra el turisme low cost. Un combat de diversos rounds dialèctics entre un dramaturg llegendari i cinc aprenents d’autor. Un manual per prevenir la malaltia de Lyme. Un elogi de l’arquitectura-objecte i una classe magistral de fotografia documental. I també una història d’amor; o unes quantes.
Amb tots aquests ingredients i gèneres, una bona dosi d’humor i una prosa àgil i lluent, Albert Forns fa un pas més en la seva recerca sobre els mecanismes de l’autoficció i dissecciona el procés d’escriptura d’un llibre. Un making of que és, en realitat, una senyora novel·la sobre la síndrome de la segona novel·la.


portada-serra

Novel·la
Albert Serra
(the novel, not the filmmaker)
Premi Documenta
334 pàgines
Empúries, 2013

Sinopsi: El protagonista, Albert Forns, decideix un bon dia a la platja que es vol convertir en el cineasta Albert Serra, l’autor d’Honor de Cavalleria adorat a Cannes. A partir d’aquí, comença a estudiar el personatge, a veure les seves entrevistes i memoritzar les seves rèpliques polèmiques i provocadores. A mesura que avança la novel·la, descobrim que Albert Serra beu de Salvador Dalí, que com ell era un provocador cada vegada que veia una càmera, però també altres influències, com Andy Warhol. A banda d’això, el protagonista comença a comprar-se roba com l’Albert Serra i a deixar-se bigoti com ell per tal d’aconseguir la transformació, a sortir al carrer imitant-li la veu, etc. A mitja transformació, el protagonista té la oportunitat de col·laborar com a tècnic en un documental real sobre l’Albert Serra, i a partir d’aquí realitat i ficció es confonen, i la investigació sobre aquest “transformar-se en algú altre” agafa una nova dimensió. La novel·la barreja ficció amb crònica periodista dels rodatges reals de l’Albert Serra, tant a França com a la Documenta de Kassel, i també dietarisme i assaig sobre algunes figures de l’art contemporani, com Warhol, Basquiat, Dalí, Miquel Barceló.


ultracolors-petita

Poesia
Ultracolors
106 pàgines
LaBreu Edicions, 2013

Els poemes de l’Ultracolors estan escrits mentre estudiava artistes de l’art contemporani a partir dels anys seixanta (Richard Serra, Bruce Nauman, Nan Goldin, Miranda July) i les meves vivències quotidianes, d’amor i desamor es barregen amb l’obra d’aquests artistes, la seva sintaxi i les seves preocupacions. Cada poema pren el nom d’un artista i, de manera més directa o indirecta, dialoga amb la seva obra. Hi ha pintors (Cy Twombly, Jean Michel Basquiat), cineastes (Tsai Ming-Liang, Hou Hsiao-Hisen) o coreògrafs (Pina Bausch, Merce Cunningham).

English Biography


© Gemma Ruiz
© Gemma Ruiz

Albert Forns (Granollers, 1982) is a journalist and a catalan writer. He works for the magazine Time Out Barcelona, the newspaper ARA and the cultural center CCCB. As a writer he has published the novel Jambalaia (Anagrama, 2016), winner of the Anagrama Prize; Albert Serra (la novel·la, no el cineasta) (Empúries, 2013), winner of the Documenta Prize; and the collections of poetry Ultracolors (LaBreu Edicions, 2013). He has participated in numerous literary festivals, such as Barcelona Poetry Week, Kosmopolis and the Primera Persona Festival.

When he was younger he was the driving force behind numerous cultural initiatives on the Internet, which won many awards but which nobody read, like the online magazine of literary criticism Llibrofags (UPF Prize and finalist for the Lletra award from the UOC) and the extinct Projecte Embut (Netreporter Prize awarded by the Barcelona Council), a mixed bag of artistic and literary creation and essays. He regularly writes on theater, literature and visual arts for his blog as well as for Time Out magazine and the digital magazine Núvol.com. As a journalist he has chronicled festivals of film, theater and visual art (the Venice Biennal, Documenta in Kassel).

Twitter: @senyorforns
LinkedIn: Albert Forns
sobre2

List of Works


portada-jamba1

Novel
Jambalaia
Anagrama Prize
304 pages
Anagrama, Catalan version: March 2016
Upcoming Spanish translation: June 2016

Synopsis: Jambalaia is a travel book about a small fishing village recycled into a paradise for hipsters and surfers from New York. The diary of a young writer who describes his oddities while trying to fend off a plague of insects. A dictionary of synonyms and a treatise on masturbation. The story of the life together of a group of writers of diverse origins living on an isolated farm. An essay on gentrification, neuromarketing, obesity and the effects of urban dispersion on the mental and physical health of the American population. A reconstruction of how Max Frisch wrote his novel Montauk. A collection of postcards that tell us of dogs that bark, but don’t bite, and parrots who look like they have swallowed all the emojis that Whatsapp has to offer. An investigation into the uses and customs (and the percentages and vices!) of literary people. An essay about the question of pornography in the internet age. A gallery of portraits of all kinds of entrepreneurs. A succulent dialogue between a playwriter and his young disciples. A celebration of object-architecture and a catalogue of documentary photos. And also a love story. Or various love stories. Written with a dose of wit and an agile and bright prose, Albert Forns, one of the most outstanding authors of his generation, takes another step in his journey through the mechanisms of biographical fiction, offering us what seems like a comedic insight about the writing of a book. A making of which is, in reality, a fine novel about ‘second novel syndrome’.


portada-serra

Novel
Albert Serra
(the novel, not the filmmaker)
Documenta Prize
334 pages
Empúries, Catalan version: 2013

Synopsis: The protagonist, Albert Forns, decides one fine day on the beach that he wants to become the filmmaker Albert Serra, the author of Honor of the Knights, which they adored at Cannes. From that day on, he starts studying the character, watching interviews with him and memorizing his provocative, controversial replies. As the novel progresses, we discover that Albert Serra was influenced by Salvador Dalí, who like him became a provocateur every time he saw a camera, and also by others such as Andy Warhol. Albert Forns also starts to buy clothes like Albert Serra wore, grows out his moustache to aid the transformation, and goes out in public imitating his voice, etc. Halfway through the metamorphosis, Forns has the opportunity to work as a technician on a real documentary about Albert Serra, and from that point on reality and fiction blur, and the research about this “transforming into someone else” takes on a new dimension. The novel mixes fiction with journalistic chronicles from Albert Serra’s real filming, both in France and in the Documenta Fair in Kassel, and also the diaries and essays of some figures from contemporary art, such as Warhol, Basquiat, Dalí and Miquel Barceló.


ultracolors-petita

Poetry
Ultracolors
106 pages
LaBreu Edicions, 2013

The poems in Ultracolors were written as I studied contemporary artists from the 1970s on (Richard Serra, Bruce Nauman, Nan Goldin, Miranda July) and my daily experiences, of love and heartbreak mixed with the work of these artists, their syntax and their concerns. Each poem takes the name of an artist and, directly or indirectly, dialogues from their work. There are painters (Cy Twombly, Jean Michel Basquiat), filmmakers (Tsai Ming-Liang, Hou Hsiao-Hisen) and choreographers (Pina Bausch, Merce Cunningham).

Sobre el autor


© Gemma Ruiz
© Gemma Ruiz. Descargar la imagen en alta definición

Albert Forns (Granollers, 1982) es periodista y escritor. Trabaja en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona y colabora con el diario Ara y las revistas Time Out Barcelona y L’Avenç. Ha ganado el Premio Llibres Anagrama 2016 con la novela Jambalaia (Anagrama, 2016). En 2012 ganó el Premio Documenta con su primera novela, Albert Serra (la novel·la, no el cineasta) (Empúries, 2013), que fue recibida con entusiasmo: «Un libro muy insólito en la narrativa catalana, muy estimulante y francamente divertido» (Pere Gimferrer); «Una reflexión, muy bien escrita, sobre el homenaje, el plagio, la suplantación, la abducción, la posesión, el secuestro y la profanación artísticas» (Sergi Pàmies, La Vanguardia); «Un libro para leer con espíritu febril y ganas de jugar» (Biel Mesquida, Diario de Mallorca). Albert Forns es autor del poemario Ultracolors (LaBreu Edicions, 2013).

Twitter: @senyorforns
LinkedIn: Albert Forns
sobre2

Obra publicada


jambalaya

Novela
Jambalaya
Premio Llibres Anagrama
320 páginas
Anagrama, versión en catalán: marzo de 2016
Anagrama, versión en español: junio de 2016

Sinopsis: Esto es una guía para sobrevivir en Montauk, un tranquilo pueblo de pescadores invadido por miles de surfistas y hipsters de Nueva York. Un tratado teoricopráctico sobre la masturbación y el sexo de los astronautas. Una colección de las excentricidades de distintos tipos de escritores mientras conviven en una granja aislada. Un ensayo sobre el neuromárketing, la obesidad y los efectos de la dispersión urbana en la salud física y mental de la población americana. Una ristra de postales sanguinarias sobre la vida literaria barcelonesa. La reconstrucción de la infidelidad que hizo célebre Max Frisch en su novela Montauk. Un reportaje gonzo sobre Walmart, Amazon y el alcoholismo de los escritores. Una galería de retratos de emprendedores de toda especie que gustará a la gente de derechas. Un estado de la cuestión sobre la pornografía en la era de Internet. La crónica de una revuelta ciudadana contra el turismo low cost. Un combate de distintos rounds dialécticos entre el dramaturgo legendario Edward Abee y cinco aprendices de autor. Un manual para prevenir la enfermedad de Lyme. Un elogio de la arquitectura-objeto y una clase magistral de fotografía documental. Y también una historia de amor, o unas cuantas.
Con todos estos ingredientes y géneros, una buena dosis de humor y una prosa ágil y luciente, Albert Forns da un paso más en su investigación sobre los mecanismos de la autoficción y disecciona el proceso de escritura de un libro. Un making of que es, en realidad, una señora novela sobre la síndrome de la segunda novela.


portada-serra

Novela
Albert Serra
(la novela, no el cineasta)
Premio Documenta
334 páginas
Empúries, 2013 (Publicado en catalán)

Sinopsi: Novela de autoficción que orbita alrededor de la obsesión del protagonista con el cineasta Albert Serra. La historia, que mezcla narrativa, ensayo y crónica periodística, permite descubrir los referentes artísticos de Serra –Dalí, Warhol– a través de una aproximación sui generis al personaje, en un calidoscopio que incluye reflexiones sobre la identidad, la copia, el plagio y el apropiacionismo en el mundo del arte contemporáneo.


ultracolors-petita

Poesía
Ultracolors
106 páginas
LaBreu Edicions, 2013 (publicado en catalán)

Poemario de lenguaje sintético contundente, con poemas que mezclan las experiencias vitales de Forns con el arte y las preocupaciones de artistas contemporáneos, cineastas y coreógrafos como Richard Serra, Ed Ruscha, Anish Kapoor, Cy Twombly o Miranda July.